Βοηθήστε μας να κάνουμε τις πληροφορίες της ιστοσελίδας ακόμα πιο ακριβής. Εάν έχετε κάποιο σχόλιο η πιστεύετε ότι ο χάρτης θέλει κάποιες αλλαγές στις πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
Help us to make the information on the website even more accurate. If you have any comments or believe that the map he wants some changes in information, please contact us.

Λιμάνι ή Λιμενίσκος όπου μπορείτε να δέσετε με σχετική ασφάλεια και να βγείτε στη προβλήτα με πασαρέλα. Μπορείτε μα μείνετε για διανηκτερευση

Port where you can anchor in relative safety and leave the pier with catwalk. You can stay for the night.

Παραλία ή κόλπος που είναι αρκετά όμορφος για να επισκευθητε. Συνήθως προτείνεται για ημερήσιο μπάνιο, ωστόσο σε μερικά από αυτά τα μέρη είναι αρκετά προστατευμένα για να μείνετε αρόδου το βράδυ. Φυσικά θα πρέπει να το επιτρέπει ο καιρός.

Beach or bay that is quite nice to visit. Usually recommended for daily swimming, but some of these places are fairly protected in order to stay competent in the night. Of course, if the weather permits.

Μικρή προβλήτα που είτε είναι ανοιχτή σε καιρούς είτε τα βάθη είναι λίγα για να προσεγγίσει ιστιοφόρο. Δεν προτείνεται διαμονή στα συγκεκριμένα σημεία λόγω τής επικινδυνότητας που υπάρχει.

A small pier that is either open at weathers or  the bottom is shallow  to sailing boats. It is proposed not to stay in those places because of the possible hazards .

Μοναστήρι

Monastery

Περιοχή που μπορείτε να προσεγγίσετε με σχετική ασφάλεια. Ωστόσο η ευθύνη προσέγγισης είναι πάντα του καπετάνιου

Area can be reached with relative safety. However, the approach is always the responsibility of the captain

Επικίνδυνη περιοχή θα πρέπει να αποφεύγεται.

Hazardous area should be avoided.

Ύπαρξη προβλήτας είτε τσιμεντένιας είτε πλωτής που δεν υπάρχει στο χάρτη

Existence of Concrete or floating  pier that there not on the map

Σχετικά ασφαλή περάσματα σε περιοχές όπου υπάρχει επικινδυνότητα στη ναυσιπλοΐα

Relatively safe passage to areas where there is a danger to navigation

 

Σε καμιά περίπτωση ο συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν αποτελεί εγχειρίδιο ναυσιπλοΐας. Όλες οι σημειώσεις στον χάρτη εκφράζουν τις απόψεις και εκτιμήσεις του συγγραφέα και δεν αποτελούν βοήθημα για ναυσιπλοΐα. Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν τα επίσημα εγχειρίδια ναυσιπλοΐας στο ταξίδι τους.
In any case, the specific site is not navigation manual. All notes on the map express the views and assessments of the author and do not constitute an aid to navigation. Users should have the official books of travel navigation

[ Πίσω Back]   [Πληροφορίες Χάρτη Map Info]

 Home Προβλήματα & Υποδείξεις  € Όροι Χρήσης Προστασία προσωπικών Δεδομένων Ασφάλεια Συναλλαγών

Copyright 2010 AD Sailing, Parodos Imbrou 2, 55236 Panorama
Tel +30 6936899000 fax +30 2310 347006